P1 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ

P1.1 Systematická dopravní výchova a podpora dopravních hřišť

Jedním ze specifických cílů v oblasti lidského činitele je i podpora dopravní výchovy, zavedení systému ve výuce dopravní výchovy a využívání dětských dopravních hřišť (DDH).

Systematická dopravní výchova je částí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti. Probíhá zpravidla na DDH a skládá se z teoretické výuky, prováděné na učebnách a následně praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách dopravních hřišť.

Systematická dopravní výchova probíhá pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání „Průkazu cyklisty“ podle tematického plánu MD.

V rámci systematické dopravní výchovy LKI dosahuje nejvyšší účasti škol a žáků v rámci ČR (přes 90% účasti všech škol v LK). Pro srovnání v roce 2003 činila účast žáků na systematické dopravní výchově v LK pouze 55%.

Systematická dopravní výchova je financována z několika zdrojů:

 • Náklady (zejména personální) nese instituce provádějící výuku dopravní výchovy (v LK se jedná zejména o města, prostřednictvím MP).
 • Náklady majitele dopravního hřiště –v minulosti byly dětská dopravní hřiště převáděny bezplatně na města z CSPSD (příspěvková organizace MD).
 • Náklady MD – MD uzavírá smlouvu o zabezpečení systematické výuky zpravidla se subjektem, který vyučuje na daném hřišti dopravní výchovu (pokrývá však jen velmi malou část nákladů, zejména personálních a na investice nezbývá).
 • Náklady kraje – LK podporuje všechny subjekty vyučující dopravní výchovu na hřištích prostřednictvím příspěvku na odučeného žáka, hradí dopravu dětí ze základních škol na dopravní hřiště, a dále se podle možností snaží jednotlivá hřiště rozvíjet (např. pořízení a darování interaktivních tabulí, občerstvení na akce, reflexní materiály pro děti, vybavení učeben apod.).

Pro rok 2021 bude v rámci podpory dopravní výchovy na DDH LK hrazena:

 • Podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích formou dotace 10.000 Kč, která přísluší provozovateli dětského dopravního hřiště v případě, že počet žáků, kteří se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty, nepřesáhne 100. Pokud je počet žáků u zkoušky vyšší než 100, přísluší provozovateli k částce 10.000 Kč dotace ve výši 100 Kč za každého dalšího žáka, který se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty. Předpokládané náklady na dotace na podporu dopravní výchovy činí 420.000 Kč.
 • Doprava žáků 4. tříd základních škol na výuku dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích, je zajištěna na základě smluv uzavřených s dopravci ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, a.s. a BusLine a.s.. Díky zajištění dopravy dětí na dopravní hřiště ze strany LK je účast dětí na výuce dopravní výchovy dlouhodobě přes 90 %. Předpokládané náklady na dopravu žáků 4. tříd na dopravní hřiště činí 550.000 Kč.

P1.2 Dopravní soutěže DSMC

Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) je evropskou soutěží a je každoročně vyhlašována MD a dalšími ústředními orgány. Organizace soutěže je členěna od základních kol, přes okresní, krajské, celorepublikové až k evropskému finále. LK spolupořádá oblastní, okresní kola soutěže a dále pořádá krajské kolo DSMC.

Obsah jednotlivých disciplín soutěže odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol a navazuje na disciplíny nižších kol DSMC. Krajského kola DSMC se mohou zúčastnit vítězná družstva oblastních kol žáků základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol.

DSMC 2021 je z důvodu pandemie COVID-19 zrušena. LK se bude podílet na vytvoření online výukové a herní aplikace formou kofinancování. Odhadované náklady činí 140.000 Kč.

P1.3 Podpora dopravní výchovy v rámci školních vzdělávacích plánů (ŠVP)

Na základním stupni vzdělávání je dopravní výchova zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu 18 základních škol (RVP). S problematikou dopravy by se žáci měli setkávat již na 1. stupni ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. Konkrétně v tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ jsou žáci seznamováni například s dopravní sítí místní krajiny. Okruh „Člověk a jeho zdraví“ je věnován mimo jiné bezpečnosti dopravy, kdy se žáci mají naučit vnímat dopravní situaci, správně ji vyhodnotit a vyvodit odpovídající závěry pro své chování v roli chodce a cyklisty. Dopravní výchova prolíná také na 2. stupni základních škol vzdělávací oblastí „Člověk a zdraví“. Očekávaným výstupem v tematickém oboru „Výchova ke zdraví“ je například to, že žák projeví odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. Aktivně dokáže předejít situacím ohrožujícím zdraví a osobní bezpečí a v případě potřeby dokáže poskytnout adekvátní první pomoc. Okrajově dopravní výchova prolíná i tematickým oborem „Tělesná výchova“, jehož součástí je turistika a pohyb v přírodě, kdy se žáci při přesunu učí chování v dopravních prostředcích.

Z průzkumu provedeného Centrem dopravního výzkumu v.v.i. mezi učiteli bylo zjištěno, že stále chybí jedna velmi důležitá součást vzdělávání a tím je jak pracovat v rámci RVP, resp. jak zařadit dopravní výchovu do ŠVP. Většině z dotazovaných chybí teoretické znalosti jak v oblasti dopravní výchovy pracovat s dostupnými materiály.

LK reaguje na zprávu CDV a od roku 2017 pořádá semináře pro pedagogy s tématikou implementace DV do výuky (akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - č. j. 6827/2018-2-224). Dále spolupracuje při tvorbě nových pomůcek a pracovních listů pro mezipředmětovou výuku dopravní výchovy. V roce 2019 uspořádal LK společně s partnery 2 semináře pro učitele věnované implementaci a praktické výuce dopravní výchovy ve školách. Společně s PČR, Týmem silniční bezpečnosti a Koordinačním pracovištěm MD BESIP Libereckého kraje provozuje portál www.dopravnivychova.cz.

V roce 2021 bude program pokračovat dalším seminářem pro pedagogy.

Předpokládané náklady pro rok 2021 činí 239.580 Kč.

P1.4 Přímá podpora aktivit pro mateřské a základní školy

Prostřednictvím Týmu silniční bezpečnosti, realizuje Liberecký kraj programy ve školách a školkách na svém území. Reaguje tak na potřebu doplňovat a rozvíjet dopravní výchovu, která probíhá na dětských dopravních hřištích a ve školách, případně pak prostřednictvím celorepublikové dopravní soutěže mladých cyklistů.

Pro skupiny předškolních dětí trvá program zhruba 2 hodiny. V rámci tohoto programu děti hrou poznávají dopravní prostředí a účastníky silničního provozu a jaké nebezpečí na ně číhá. Vše je uzpůsobeno úměrně k vývojovému stupni dětí. Pro školní skupiny na základních školách se program rozšiřuje o další prvky. Vždy jsou jeho součástí také prezentace záchranářů z Českého červeného kříže. Program pro základní školy trvá zhruba 4 hodiny.

Do projektu Dny s dopravní výchovou se zapojila také ŠKODA Auto, OC Nisa, OC Globus, Magna, Britax Romer, Decathlon a další, což umožnilo v roce 2019 program pro téměř 5.500 dětí. Celkem bylo navštíveno 45 mateřských škol a 49 škol základních. V roce 2020 se k projektu dále připojil Autoklub ČR, což umožnilo realizovat 30 akcí ve školách a školkách. Situace byla ztížená vlivem pandemie COVID-19, přesto se podařilo programem proškolit 1.020 dětí.

V roce 2021 proběhne realizace minimálně 30 akcí pod názvem Dny s dopravní výchovou. Předpokládané náklady LK činí 200.000 Kč.

P1.5 Aktivity pro středoškoláky

V roce 2021 proběhne v LK program řízených diskuzí se středoškoláky. Cílem projektu, je prevence rizikového chování uvedené cílové skupiny v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů jsou dalšími sděleními, která působí na cílovou skupinu. Jeho ojedinělost spočívá v tom, že pracuje s přesně danou cílovou skupinou a používá při tom moderní komunikační prostředky srozumitelné teenagerům a mladým lidem.

Smlouva na zajištění realizace projektu byla uzavřena v roce 2020. 19

P2 – KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY

P2.1 Kurzy bezpečné jízdy pro motocyklisty a seminář pro učitele autoškol

LK s partnery se věnuje motocyklistům prostřednictvím svého projektu „Učme se přežít!“ Ten zahrnuje výcvikové dny na autodromu v Sosnové, kde mají mladí a začínající motocyklisté možnost trénovat pod vedením zkušených instruktorů.

Kurzy pro motocyklisty jsou v LK realizovány od roku 2010 ve spolupráci s řadou osobností ze světa motocyklového sportu a odborníky na bezpečnou jízdu na motocyklu.

Samotné kurzy zahrnují to nejdůležitější co je zapotřebí nejvíce procvičovat. Z teoretické části je to technika jízdy, poskytování první pomoci a připomenutí toho nejdůležitějšího z legislativy. V praktické části se pak cvičí hlavně brzdění v různých rychlostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, brzdění v náklonu, výhybný manévr atd. Instruktoři své žáky seznamují s celou řadou maličkostí a individuálních drobností potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať jde např. o skútr, silniční enduro, chopper či supersport.

 • 2010 - "Učme se přežít" - 2 výukové dny, spolufinancováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - Česká republika).
 • 2011 - "Motocyklisté, učme se přežít!" - 2 výukové dny spolufinancováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - ČR) - inovace účastníci z Polska. 2011 - "Učme se přežít III" - 2 výukové dny. LK financoval z vlastních zdrojů. 2012 - "Učme se přežít IV" - 6 výukových dní. LK financoval z vlastních zdrojů.
 • 2012 - "Učme se přežít - BESIP" - 1 dodatečný výukový den. Financováno z MD - BESIP
 • 2013 - projekt zastaven.
 • 2014 – „Učme se přežít V“ – 1 výukový den, Financováno z MD - BESIP
 • 2015 – „Učme se přežít VI“ - 4 výukové dny. LK financoval z vlastních zdrojů.
 • 2016 - Učme se přežít VII – zahrnuje 12 výukových dní na autodromu v Sosnové. (6 LK, 5 partneři, 1 speciální kurz pro autoškoly)
 • 2017 – Učme se přežít VII - zahrnuje 9 výukových dní na autodromu v Sosnové. (4 LK, 5 partneři, 1 speciální kurz pro autoškoly)
 • 2018 – Učme se přežít VIII – zahrnuje 4 výukové dny a 1 speciální pro učitele autoškol)
 • 2019 – Učme se přežít IX – zahrnuje 8 výukových dní a 1 speciální pro učitele autoškol. Projekt v roce 2019 zahrnoval také vytvoření pomůcky do autoškol pro výuku
 • 2020 – Učme se přežít X – zahrnuje 4 výukové dny a 1 speciální pro učitele autoškol.

Pro rok 2021 plánuje LK další 2 kurzy. Dále bude ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti a Autoklubem ČR realizován speciální kurz pro učitele autoškol a další 2 kurzy pro veřejnost na Autodromu v Sosnové.

Předpokládané náklady na realizaci 2 výukových dní v roce 2021 činí 312.000 Kč. Náklady na uspořádání 2denního semináře a kurzu pro učitele autoškol a instruktory činí 117.000 Kč. Ostatní náklady na další výukové dny jsou hrazeny prostřednictvím Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Projekt Učme se přežít, byl v roce 2019 a 2020 významně inovován o vytvoření pomůcky pro výuku a rozpoznávání rizik a vytvoření metodiky pro provádění nadstavbových kurzů pro motocyklisty. Náklady na tyto aktivity jsou kryty prostřednictvím Fondu zábrany škod ČKP. V roce 2021 se Liberecký kraj bude podílet na rozšíření metodiky a vytvoření dalších pomůcek pro autoškoly a motoškoly. Předpokládané náklady činí 217.800 Kč.

P2.2 Kurzy bezpečné jízdy pro mladé a začínající řidiče

LK s partnery realizuje dotovaný kurz bezpečné jízdy pro mladé a začínající řidiče z Libereckého kraje. Kurzy probíhajína autodromu v Sosnové u České Lípy. Standardní cena kurzu bezpečné jízdy činí 3.630 Kč. Zájemci o dotovaný kurz platí 300 Kč. 

Samotný kurz se skládá s teoretické a praktické části. Teoretická část probíhá v učebně pod vedením zkušených instruktorů. Obsahem teoretické části jsou změny v pravidlech, rizikové faktory, defenzivní způsob jízdy, kontrola vozidla před jízdou, způsob řízení a jízdy, bezpečná vzdálenost, vliv alkoholu, léků a drog, rychlost jízdy, bezpečný průjezd zatáčkou, jízda za mokra a na sněhu, brždění, brzdné dráhy, vyhýbání se překážce, předjíždění, řešení krizových situací…

Praktická část probíhá na speciálně upraveném povrchu imitujícím ledovou plochu, postupně se zkouší brzdné dráhy vozu na suché, částečně mokré a zcela mokré vozovce, dále pak reakce i podvozek vozu při vyhýbacích manévrech a to jak na suchém tak i 20 na kluzkém povrchu. Cílem je naučit se reflexně reagovat na krizové situace, správný způsob krizového brzdění, a také zvládnutí smyku vozu v prudké zatáčce.

o celou dobu je na jednotlivých cvičištích profesionálně vyškolený instruktor, který dohlíží na správnost jednotlivých úkonů.

Předpokládané náklady na poskytnutí školení pro 250 mladých a začínajících řidičů činí 450.000,- Kč.

P3 – PREZENTACE DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI PRO VEŘEJNOST

P3.1 Expozice a prezentace na veřejných akcích

Prezentace dopravní bezpečnosti pro veřejnost se zpravidla zaměřují na problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidle v případě dospělých návštěvníků a pohyb dětí v roli chodce a cyklisty a dále jako pasažéři ve vozidle. Prezentace pro veřejnost dále slouží za účelem zatraktivnění dopravní výchovy a dopravních hřišť v LK.

Převážná část prezentací pro veřejnost formou expozice je realizována v rámci tradičního tzv. „Týdne bezpečnosti v Libereckém kraji“, který je zpravidla pořádán v rámci celoevropské aktivity Týden mobility.

V roce 2021 budou realizovány prezentace pro veřejnost v rámci vhodných kulturních akcích minimálně v 10 dnech. Většina z nich bude realizována v rámci Týdne bezpečnosti 2021, resp. Evropského týdne mobility 2021.

Předpokládané náklady na realizaci činí 120.000 Kč.

Předpokládané náklady na nákup reflexních materiálů a tiskovin činí 61.620 Kč.

P3.3 Tiskové zprávy a média

Veřejnost je dále seznamována s problematikou prostřednictvím tiskových zpráv, které k jednotlivým tématům pravidelně vydává LK ve spolupráci s PČR a dalšími subjekty.

Předpokládané náklady na realizaci grafických podkladů a odborných podkladů činí 140.000 Kč.

P3.4 Komunikační kampaň

V roce 2020 byla realizována kampaň Sportovci pro BESIP (www.sporotovciprobesip.cz), která zapojila známé osobnosti ze světa sportu do propagace BESIP. Kampaň byla kofinancována ze strany MD ČR. Další subjekty pak poskytli plnění ve formě reklamních ploch.

V roce 2021 plánuje LK komunikační kampaň s tématem šíření povědomí o bezpečnostních prvcích ve vozidlech, opět za pomocí známých osobností ze světa sportu a kultury. Předpokládané náklady na realizaci kampaně činí 242.000 Kč.