P1 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ

P1.1 Systematická dopravní výchova a podpora dopravních hřišť

Jedním ze specifických cílů v oblasti lidského činitele je i podpora dopravní výchovy, zavedení systému ve výuce dopravní výchovy a využívání dětských dopravních hřišť (DDH).

Systematická dopravní výchova je částí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti. Probíhá zpravidla na DDH a skládá se z teoretické výuky, prováděné na učebnách a následně praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách dopravních hřišť.

Systematická dopravní výchova probíhá pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání „Průkazu cyklisty“ podle tematického plánu MD.

V rámci systematické dopravní výchovy LKI dosahuje nejvyšší účasti škol a žáků v rámci ČR (přes 90 % účasti všech škol v LK). Pro srovnání v roce 2003 činila účast žáků na systematické dopravní výchově v LK pouze 55 %.

Systematická dopravní výchova je financována z několika zdrojů:

 • Náklady (zejména personální) nese instituce provádějící výuku dopravní výchovy (v LK se jedná zejména o města, prostřednictvím MP).
 • Náklady majitele dopravního hřiště –v minulosti byly dětská dopravní hřiště převáděny bezplatně na města z CSPSD (příspěvková organizace MD).
 • Náklady MD – MD uzavírá smlouvu o zabezpečení systematické výuky zpravidla se subjektem, který vyučuje na daném hřišti dopravní výchovu (pokrývá však jen velmi malou část nákladů, zejména personálních a na investice nezbývá).
 • Náklady kraje – LK podporuje všechny subjekty vyučující dopravní výchovu na hřištích prostřednictvím příspěvku na odučeného žáka, hradí dopravu dětí ze základních škol na dopravní hřiště, a dále se podle možností snaží jednotlivá hřiště rozvíjet (např. pořízení a darování interaktivních tabulí, občerstvení na akce, reflexní materiály pro děti, vybavení učeben apod.).

Pro rok 2019 bude v rámci podpory dopravní výchovy na DDH LK hrazena:

 • Podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích formou dotace 10.000 Kč, která přísluší provozovateli dětského dopravního hřiště v případě, že počet žáků, kteří se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty, nepřesáhne 100. Pokud je počet žáků u zkoušky vyšší než 100, přísluší provozovateli k částce 10.000 Kč dotace ve výši 100 Kč za každého dalšího žáka, který se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty. Předpokládané náklady na dotace na podporu dopravní výchovy činí 420.000 Kč.
 • Doprava žáků 4. tříd základních škol na výuku dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích, je zajištěna na základě smluv uzavřených s dopravci ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, a.s. a BusLine a.s.. Díky zajištění dopravy dětí na dopravní hřiště ze strany LK je účast dětí na výuce dopravní výchovy dlouhodobě přes 90 %. Předpokládané náklady na dopravu žáků 4. tříd na dopravní hřiště činí 550.000 Kč.

P1.2 Dopravní soutěže DSMC

Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) je evropskou soutěží a je každoročně vyhlašována MD a dalšími ústředními orgány. Organizace soutěže je členěna od základních kol, přes okresní, krajské, celorepublikové až k evropskému finále. LK spolupořádá oblastní, okresní kola soutěže a dále pořádá krajské kolo DSMC. V roce 2019 se uskuteční ve Frýdlantu ve dnech 6.-7.6.2019 v Liberci. V roce 2019 hostí Liberecký kraj také celostátní kolo soutěže, které proběhne 18-20.6.2019 v Liberci

Obsah jednotlivých disciplín soutěže odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol a navazuje na disciplíny nižších kol DSMC. Krajského kola DSMC se mohou zúčastnit vítězná družstva oblastních kol žáků základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol.

V rámci DSMC 2019 bude LK hrazeno formou spoluúčasti na následující náklady:

 • na zajištění ubytování a stravování dětí
 • náklady na dopravu dětí na DSMC
 • náklady na zajištění vybraných disciplín
 • náklady na organizaci DSMC

Předpokládaná spoluúčast LK činí 443.000 Kč.

P1.3 Podpora dopravní výchovy v rámci školních vzdělávacích plánů (ŠVP)

Na základním stupni vzdělávání je dopravní výchova zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu základních škol (RVP). S problematikou dopravy by se žáci měli setkávat již na 1. stupni ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. Konkrétně v tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ jsou žáci seznamováni například s dopravní sítí místní krajiny. Okruh „Člověk a jeho zdraví“ je věnován mimo jiné bezpečnosti dopravy, kdy se žáci mají naučit vnímat dopravní situaci, správně ji vyhodnotit a vyvodit odpovídající závěry pro své chování v roli chodce a cyklisty. Dopravní výchova prolíná také na 2. stupni základních škol vzdělávací oblastí „Člověk a zdraví“. Očekávaným výstupem v tematickém oboru „Výchova ke zdraví“ je například to, že žák projeví odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. Aktivně dokáže předejít situacím ohrožujícím zdraví a osobní bezpečí a v případě potřeby dokáže poskytnout adekvátní první pomoc. Okrajově dopravní výchova prolíná i tematickým oborem „Tělesná výchova“, jehož součástí je turistika a pohyb v přírodě, kdy se žáci při přesunu učí chování v dopravních prostředcích.

Z průzkumu provedeného Centrem dopravního výzkumu v.v.i. mezi učiteli bylo zjištěno, že stále chybí jedna velmi důležitá součást vzdělávání a tím je jak pracovat v rámci RVP, resp. jak zařadit dopravní výchovu do ŠVP. Většině z dotazovaných chybí teoretické znalosti jak v oblasti dopravní výchovy pracovat s dostupnými materiály.

LK reaguje na zprávu CDV a od roku 2017 pořádá semináře pro pedagogy s tématikou implementace DV do výuky (akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - č. j. 6827/2018-2-224). Dále spolupracuje při tvorbě nových pomůcek a pracovních listů pro mezipředmětovou výuku dopravní výchovy. V roce 2018 uspořádal LK společně s partnery 3 semináře pro učitele věnované implementaci a praktické výuce dopravní výchovy ve školách. Společně s PČR, Týmem silniční bezpečnosti a Koordinačním pracovištěm MD BESIP Libereckého kraje provozuje portál www.dopravnivychova.cz.

V roce 2019 bude program pokračovat dalšími dvěma semináři.

Předpokládané náklady 25.000 Kč. Dále podpoří začlenění dopravní výchovy v rámci ŠVP. Předpokládané náklady pro rok 2019 činí 200.000 Kč

P1.4 Přímá podpora aktivit pro mateřské a základní školy

Prostřednictvím Týmu silniční bezpečnosti, realizuje Liberecký kraj programy ve školách a školkách na svém území. Reaguje tak na potřebu doplňovat a rozvíjet dopravní výchovu, která probíhá na dětských dopravních hřištích a ve školách, případně pak prostřednictvím celorepublikové dopravní soutěže mladých cyklistů.

Pro skupiny předškolních dětí trvá program zhruba 2 hodiny. V rámci tohoto programu děti hrou poznávají dopravní prostředí a účastníky silničního provozu a jaké nebezpečí na ně číhá. Vše je uzpůsobeno úměrně k vývojovému stupni dětí. Pro školní skupiny na základních školách se program rozšiřuje o další prvky. Vždy jsou jeho součástí také prezentace záchranářů z Českého červeného kříže. Program pro základní školy trvá zhruba 4 hodiny.

Do projektu Dny s dopravní výchovou se zapojila také Nadace ČEZ, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, ŠKODA Auto, OC Nisa, OC Globus, Magna, Britax Romer, Decathlon a další, což umožnilo v roce 2018 program pro téměř 5 500 dětí. Celkem bylo navštíveno 45 mateřských škol a 49 škol základních. V roce 2018 program prošel inovativním hávem a obměnou aktivit, materiálu..

V roce 2019 proběhne realizace min. 40 akcí pod názvem Dny s dopravní výchovou. Předpokládané náklady LK činí 200.000 Kč.

P1.5 Aktivity pro středoškoláky

V roce 2019 proběhne v LK program řízených diskuzí se středoškoláky „Nehodou to začíná“

Cílem projektu, je prevence rizikového chování uvedené cílové skupiny v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů jsou dalšími sděleními, která působí na cílovou skupinu. Jeho ojedinělost spočívá v tom, že pracuje s přesně danou cílovou skupinou a používá při tom moderní komunikační prostředky srozumitelné teenagerům a mladým lidem.

Program je realizován společností Dekra a je hrazen z prostředků fondu Fondu zábrany škod

P2 – KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY

P2.1 Kurzy bezpečné jízdy pro motocyklisty a seminář pro učitele autoškol

LK s partnery se věnuje motocyklistům prostřednictvím svého projektu „Učme se přežít!“ Ten zahrnuje výcvikové dny na autodromu v Sosnové, kde mají mladí a začínající motocyklisté možnost trénovat pod vedením zkušených instruktorů.

Kurzy pro motocyklisty jsou v LK realizovány od roku 2010 ve spolupráci s řadou osobností ze světa motocyklového sportu a odborníky na bezpečnou jízdu na motocyklu.

Samotné kurzy zahrnují to nejdůležitější co je zapotřebí nejvíce procvičovat. Z teoretické části je to technika jízdy, poskytování první pomoci a připomenutí toho nejdůležitějšího z legislativy. V praktické části se pak cvičí hlavně brzdění v různých rychlostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, brzdění v náklonu, výhybný manévr atd. Instruktoři své žáky seznamují s celou řadou maličkostí a individuálních drobností potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať jde např. o skútr, silniční enduro, chopper či supersport.

 • 2010 - "Učme se přežít" - 2 výukové dny, spolufinancováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - Česká republika).
 • 2011 - "Motocyklisté, učme se přežít!" - 2 výukové dny spolufinancováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - ČR) - inovace účastníci z Polska. 2011 - "Učme se přežít III" - 2 výukové dny. LK financoval z vlastních zdrojů. 2012 - "Učme se přežít IV" - 6 výukových dní. LK financoval z vlastních zdrojů.
 • 2012 - "Učme se přežít - BESIP" - 1 dodatečný výukový den. Financováno z MD - BESIP
 • 2013 - projekt zastaven.
 • 2014 – „Učme se přežít V“ – 1 výukový den, Financováno z MD - BESIP
 • 2015 – „Učme se přežít VI“ - 4 výukové dny. LK financoval z vlastních zdrojů.
 • 2016 - Učme se přežít VII – zahrnuje 12 výukových dní na autodromu v Sosnové. (6 LK, 5 partneři, 1 speciální kurz pro autoškoly)
 • 2017 – Učme se přežít VII - zahrnuje 9 výukových dní na autodromu v Sosnové. (4 LK, 5 partneři, 1 speciální kurz pro autoškoly)
 • 2018 – Učme se přežít VIII – zahrnuje 4 výukové dny a 1 speciální pro učitele autoškol)

Pro rok 2019 plánuje LK stejný rozsahu jako v předchozím roce

Předpokládané náklady na realizaci 4 výukových dní v roce 2019 činí 387.000 Kč. Náklady na uspořádání 2 denního semináře a kurzu pro učitele autoškol a instruktory činí 150.000 Kč.

P2.2 Kurzy bezpečné jízdy pro mladé a začínající řidiče

LK s partnery realizuje dotovaný kurz bezpečné jízdy pro mladé a začínající řidiče z Libereckého kraje. Kurzy probíhají na autodromu v Sosnové u české Lípy. Standardní cena kurzu bezpečné jízdy činí 3.630 Kč. Zájemci o dotovaný kurz platí 300 Kč.

Samotný kurz se skládá s teoretické a praktické části. Teoretická část probíhá v učebně pod vedením zkušených instruktorů. Obsahem teoretické části jsou změny v pravidlech, rizikové faktory, defenzivní způsob jízdy, kontrola vozidla před jízdou, způsob řízení a jízdy, bezpečná vzdálenost, vliv alkoholu, léků a drog, rychlost jízdy, bezpečný průjezd zatáčkou, jízda za mokra a na sněhu, brždění, brzdné dráhy, vyhýbání se překážce, předjíždění, řešení krizových situací…

Praktická část probíhá na speciálně upraveném povrchu imitujícím ledovou plochu, postupně se zkouší brzdné dráhy vozu na suché, částečně mokré a zcela mokré vozovce, dále pak reakce i podvozek vozu při vyhýbacích manévrech a to jak na suchém tak i na kluzkém povrchu. Cílem je naučit se reflexně reagovat na krizové situace, správný způsob krizového brzdění, a také zvládnutí smyku vozu v prudké zatáčce.

Po celou dobu je na jednotlivých cvičištích profesionálně vyškolený instruktor, který dohlíží na správnost jednotlivých úkonů a pomocí vysílaček promlouvá ke všem účastníkům přímo do vozu. absolvování kurzu.

Předpokládané náklady na poskytnutí školení pro 100 mladých a začínajících řidičů činí 180.000,- Kč

P3 – PREZENTACE DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI PRO VEŘEJNOST

P3.1 Expozice a prezentace na veřejných akcích

Prezentace dopravní bezpečnosti pro veřejnost se zpravidla zaměřují na problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidle v případě dospělých návštěvníků a pohyb dětí v roli chodce a cyklisty a dále jako pasažéři ve vozidle. Prezentace pro veřejnost dále slouží za účelem zatraktivnění dopravní výchovy a dopravních hřišť v LK.

Převážná část prezentací pro veřejnost formou expozice je realizována v rámci tradičního tzv. „Týdne bezpečnosti v Libereckém kraji“, který je zpravidla pořádán v rámci celoevropské aktivity Týden mobility.

V roce 2019 budou realizovány prezentace pro veřejnost v rámci vhodných kulturních akcích minimálně v 10 dnech. Většina z nich bude realizována v rámci Týdne bezpečnosti 2019, resp. Evropského týdne mobility 2019.

Předpokládané náklady na realizaci činí 100.000 Kč. Předpokládané náklady na nákup reflexních materiálů a tiskovin činí 50.000 Kč.

P3.3 Tiskové zprávy a média

Veřejnost je dále seznamována s problematikou prostřednictvím tiskových zpráv, které k jednotlivým tématům pravidelně vydává LK ve spolupráci s PČR a dalšími subjekty.

V roce 2019 plánuje Liberecký kraj výraznější mediální kampaň zaměřenou na problematiku mladých řidičů v souvislosti s vážnými dopravními nehodami.