ROČNÍ PLÁN 2017

P1 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ

P1.1 Systematická dopravní výchova a podpora dopravních hřišť

Jedním ze specifických cílů v oblasti lidského činitele je i podpora dopravní výchovy, zavedení systému ve výuce dopravní výchovy a využívání dětských dopravních hřišť (DDH).

Systematická dopravní výchova je částí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti. Probíhá zpravidla na DDH a skládá se z teoretické výuky, prováděné na učebnách a následně praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách dopravních hřišť.

Systematická dopravní výchova probíhá pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání „Průkazu cyklisty“ podle tematického plánu MD.

V rámci systematické dopravní výchovy LKI dosahuje nejvyšší účasti škol a žáků v rámci ČR (přes 90 % účasti všech škol v LK). Pro srovnání v roce 2003 činila účast žáků na systematické dopravní výchově v LK pouze 55 %.

Systematická dopravní výchova je financována z několika zdrojů:

 • Náklady (zejména personální) nese instituce provádějící výuku dopravní výchovy (v LK se jedná zejména o města, prostřednictvím MP)
 • Náklady majitele dopravního hřiště – v minulosti byly dětská dopravní hřiště převáděny bezplatně na města z CSPSD (příspěvková organizace MD).
 • Náklady MD – MD uzavírá smlouvu o zabezpečení systematické výuky zpravidla se subjektem, který vyučuje na daném hřišti dopravní výchovu (pokrývá však jen velmi malou část nákladů, zejména personálních a na investice nezbývá).
 • Náklady kraje – LK podporuje všechny subjekty vyučující dopravní výchovu na hřištích prostřednictvím příspěvku na odučeného žáka, hradí dopravu dětí ze základních škol na dopravní hřiště, a dále se podle možností snaží jednotlivá hřiště rozvíjet (např. pořízení a darování interaktivních tabulí, občerstvení na akce, reflexní materiály pro děti, vybavení učeben apod.).

Pro rok 2017 bude v rámci podpory dopravní výchovy na DDH LK hrazena

 • Podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích formou dotace 10.000 Kč, která přísluší provozovateli dětského dopravního hřiště v případě, že počet žáků, kteří se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty, nepřesáhne 100. Pokud je počet žáků u zkoušky vyšší než 100, přísluší provozovateli k částce 10.000 Kč dotace ve výši 100 Kč za každého dalšího žáka, který se zúčastní zkoušky na průkaz cyklisty. Předpokládané náklady na dotace na podporu dopravní výchovy činí 420.000 Kč.
 • Doprava žáků 4. tříd základních škol na výuku dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích, je zajištěna na základě smluv uzavřených s dopravci ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, a.s. a BusLine a.s.. Díky zajištění dopravy dětí na dopravní hřiště ze strany LK je účast dětí na výuce dopravní výchovy dlouhodobě přes 90 %. Předpokládané náklady na dopravu žáků 4. tříd na dopravní hřiště činí 410.000 Kč.

P1.2 Dopravní soutěže DSMC

Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) je evropskou soutěží a je každoročně vyhlašována MD a dalšími ústředními orgány. Organizace soutěže je členěna od základních kol, přes okresní, krajské, celorepublikové až k evropskému finále. LK pořádá krajské kolo DSMC. V roce 2017 se uskuteční v Jablonci nad Nisou ve dnech 1.-2.6.2017. V krajském kole DSMC absolvují družstva pět soutěžních disciplín v předem vylosovaném pořadí. Výsledek družstva bude dán součtem trestných bodů jeho jednotlivých členů.

Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol a navazuje na disciplíny nižších kol DSMC. Krajského kola DSMC se mohou zúčastnit vítězná družstva oblastních kol žáků základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol.

V rámci DSMC 2017 bude LK hrazeno formou spoluúčasti na následující náklady:

 • na zajištění ubytování a stravování dětí
 • náklady na dopravu dětí na DSMC
 • náklady na zajištění vybraných disciplín

Předpokládaná spoluúčast LK činí 64.000 Kč. Předpokládáme tradiční finanční účast města Jablonec nad Nisou.

P1.3 Podpora dopravní výchovy v rámci školních vzdělávacích plánů (ŠVP)

Na základním stupni vzdělávání je dopravní výchova zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu základních škol (RVP). S problematikou dopravy by se žáci měli setkávat již na 1. stupni ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. Konkrétně v tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ jsou žáci seznamováni například s dopravní sítí místní krajiny. Okruh „Člověk a jeho zdraví“ je věnován mimo jiné bezpečnosti dopravy, kdy se žáci mají naučit vnímat dopravní situaci, správně ji vyhodnotit a vyvodit odpovídající závěry pro své chování v roli chodce a cyklisty. Dopravní výchova prolíná také na 2. stupni základních škol vzdělávací oblastí „Člověk a zdraví“. Očekávaným výstupem v tematickém oboru „Výchova ke zdraví“ je například to, že žák projeví odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. Aktivně dokáže předejít situacím ohrožujícím zdraví a osobní bezpečí a v případě potřeby dokáže poskytnout adekvátní první pomoc. Okrajově dopravní výchova prolíná i tematickým oborem „Tělesná výchova“, jehož součástí je turistika a pohyb v přírodě, kdy se žáci při přesunu učí chování v dopravních prostředcích.

Z průzkumu provedeného Centrem dopravního výzkumu v.v.i. mezi učiteli bylo zjištěno, že stále chybí jedna velmi důležitá součást vzdělávání a tím je jak pracovat v rámci RVP, resp. jak zařadit dopravní výchovu do ŠVP. Většině z dotazovaných chybí teoretické znalosti jak v oblasti dopravní výchovy pracovat s dostupnými materiály.

LK reaguje na zprávu CDV a v roce 2017 uspořádá 4 semináře pro učitelé věnované implementaci a praktické výuce dopravní výchovy ve školách. Předpokládané náklady 60.000 Kč. Dále ve spolupráci s dalšími partnery navýší podporu pro začlenění dopravní výchovy v rámci ŠVP. Předpokládané náklady pro rok 2017 činí 200.000 Kč

P1.4 Přímá podpora aktivit pro mateřské a základní školy

Prostřednictvím Týmu silniční bezpečnosti, realizuje Liberecký kraj programy ve školách a školkách na svém území. Reaguje tak na potřebu doplňovat a rozvíjet dopravní výchovu, která probíhá na dětských dopravních hřištích a ve školách, případně pak prostřednictvím celorepublikové dopravní soutěže mladých cyklistů.

Pro skupiny předškolních dětí trvá program zhruba 2 hodiny. V rámci tohoto programu děti hrou poznávají dopravní prostředí a účastníky silničního provozu a jaké nebezpečí na ně číhá. Vše je uzpůsobeno úměrně k vývojovému stupni dětí. Pro školní skupiny na základních školách se program rozšiřuje o další prvky. Vždy jsou jeho součástí také prezentace záchranářů z Českého červeného kříže. Program pro základní školy trvá zhruba 4 hodiny.

Do projektu Dny s dopravní výchovou se zapojila také Nadace ČEZ, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, ŠKODA Auto. V minulosti pak prostřednictvím projektu OPVK společnost Odyssey Performance Enhancement Network.

Dále v roce 2017 proběhne realizace min. 40 akcí pod názvem Dny s dopravní výchovou. Předpokládané náklady LK činí 200.000 Kč.

P1.5 Aktivity pro středoškoláky

V roce 2017 proběhne v LK multimediální divadelní představení určené pro budoucí a začínajícím řidiče „The Action“.

Cílem projektu, je prevence rizikového chování uvedené cílové skupiny v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů jsou dalšími sděleními, která působí na cílovou skupinu. Jeho ojedinělost spočívá v tom, že pracuje s přesně danou cílovou skupinou a používá při tom moderní komunikační prostředky srozumitelné teenagerům a mladým lidem.

Předpokládané náklady na realizaci představení činí 200.000 Kč.

P2 – KURZY BEZEČNÉ JÍZDY PRO MOTOCYKLISTY

LK s partnery se věnuje motocyklistům prostřednictvím svého projektu „Učme se přežít!“ Ten zahrnuje výcvikové dny na autodromu v Sosnové, kde mají mladí a začínající motocyklisté možnost trénovat pod vedením zkušených instruktorů.

Kurzy pro motocyklisty jsou v LK realizovány od roku 2010 ve spolupráci s řadou osobností ze světa motocyklového sportu a odborníky na bezpečnou jízdu na motocyklu.

Samotné kurzy zahrnují to nejdůležitější co je zapotřebí nejvíce procvičovat. Z teoretické části je to technika jízdy, poskytování první pomoci a připomenutí toho nejdůležitějšího z legislativy. V praktické části se pak cvičí hlavně brzdění v různých rychlostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, brzdění v náklonu, výhybný manévr atd. Instruktoři své žáky seznamují s celou řadou maličkostí a individuálních drobností potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať jde např. o skútr, silniční enduro, chopper či supersport.

 • 2010 - "Učme se přežít" - 2 výukové dny, spolufinancováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - Česká republika).
 • 2011 - "Motocyklisté, učme se přežít!" - 2 výukové dny spolufinancováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - ČR) - inovace účastníci z Polska.
 • 2011 - "Učme se přežít III" - 2 výukové dny. LK financoval z vlastních zdrojů. 2012 - "Učme se přežít IV" - 6 výukových dní. LK financoval z vlastních zdrojů.
 • 2012 - "Učme se přežít - BESIP" - 1 dodatečný výukový den. Financováno z MD - BESIP
 • 2013 - projekt zastaven.
 • 2014 – „Učme se přežít V“ – 1 výukový den, Financováno z MD - BESIP
 • 2015 – „Učme se přežít VI“ - 4 výukové dny. LK financoval z vlastních zdrojů.
 • 2016 - Učme se přežít VII – zahrnuje 12 výukových dní na autodromu v Sosnové. (6 LK, 5 partneři, 1 speciální kurz pro autoškoly)

Předpokládané náklady na realizaci 4 výukových dní v roce 2017 činí 380.000 Kč. Náklady na uspořádání semináře pro učitele autoškol a instruktory činí 40.000 Kč. Další dny (celkem 6 výukových dní budou realizovány partnerem za účasti Libereckého kraje).

P3 – PREZENTACE DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI PRO VEŘEJNOST

P3.1 Expozice a prezentace na veřejných akcích

Prezentace dopravní bezpečnosti pro veřejnost se zpravidla zaměřují na problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidle v případě dospělých návštěvníků a pohyb dětí v roli chodce a cyklisty a dále jako pasažéři ve vozidle. Prezentace pro veřejnost dále slouží za účelem zatraktivnění dopravní výchovy a dopravních hřišť v LK.

Převážná část prezentací pro veřejnost formou expozice je realizována v rámci tradičního tzv. „Týdne bezpečnosti v Libereckém kraji“, který je zpravidla pořádán v rámci celoevropské aktivity Týden mobility.

V roce 2017 budou realizovány prezentace pro veřejnost v rámci vhodných kulturních akcích minimálně v 10 dnech. Většina z nich bude realizována v rámci Týdne bezpečnosti 2017, resp. Evropského týdne mobility 2017.

Předpokládané náklady na realizaci činí 200.000 Kč. Předpokládané náklady na nákup reflexních materiálů a tiskovin činí 100.000 Kč.

P3.2 Výstava STOP Smrtelným nehodám

Cílem výstavy je upozornit na ty nejhorší následky dopravních nehod a jejich příčiny, které se odehráli v minulých letech v Libereckém kraji. Výstava STOP smrtelným nehodám putuje po kraji 4 roky.

V roce 2017 bude instalována na 10 vhodných místech vždy v minimálním rozsahu 10 dní.

Náklady na realizaci činí 56.000 Kč.

P3.3 Tiskové zprávy

Veřejnost je dále seznamována s problematikou prostřednictvím tiskových zpráv, které k jednotlivým tématům pravidelně vydává LK ve spolupráci s PČR a dalšími subjekty.