Dopravní výchova ve školách

Začlenění dopravní výchovy do vzdělávacího procesu je jedním z nejdůležitějších prvků vzdělávání dětí v dopravní bezpečnosti. 

Témata dopravní výchovy jsou zpracována v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání od 2013 a pokrývají několik vzdělávacích oblastí. MŠMT uveřejňuje níže uvedené materiály jako vhodné pomůcku  a projekty pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci v oblasti dopravní výchovy.

Šetření České školní inspekce napoukazuje příznivé výsledky z testování žáků 6. ani 9. ročníků zákaldních škol. Více můžete zjistit v Tematické zprávě ze školního roku 2018/2019.

Některé školy uvolňují disponibilní hodiny pro zavedení předmětu dopravní výchova. Jiné realizují tzv. projektové vyučování. Dále navštěvují dětská dopravní hřišti a další akce, přednášky či besedy, které se realizují.

Mají také možnost začlenit dopravní výchovu do výuky různých předmětů prostřednictvím projektu Markétina dopravní výchova. Projekt nabízí řadu pracovních listů, které jsou založeny právě na tzv. mezipředmětových vztazích. Tedy žáci opakují učivo například ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, současně si však u toho procvičují a navozují téma dopravní výchovy.

Všechny pracovní listy jsou ke stažení volně ZDE. Dále je možnost získat pracovní listy pro školu prostřednictvím kontaktování Mgr. Markéty Novotné.

Dále projekt nabízí akreditované semináře pro pedagogy mateřských i základních škol. Termíny jednotlivých seminářů pro rok 2021 v Libereckém kraji jsou:

  • 3. 11. 2021 Liberec - Seminář dopravní výchovy pro pedagogy mateřských a základních škol, 8:30 - 18:00, REGISTRACE

Výbor pro dopravní výchovu a osvětu Rady vlády - BESIP připravil nově v roce 2021 databázi projektů dobré praxe z oblasti dopravní v rámci celé ČR shrnuje nejlepší tipy na osvědčené projekty, webové portály, výukové a metodické materiály, edukační spoty, tematické soutěže a podobně. Jedná se o souhrn materiálů připravených jak subjekty státní správy, tak soukromého a neziskového sektoru. Materiály jsou k dispozici pro výuku dopravní výchovy pro mateřské, základní a střední školy, školní družiny a kluby, školská zařízení, volnočasové a zájmové organizace, dětská dopravní hřiště i širokou veřejnost. Databáze bude pravidelně doplňována a aktualizována. výchovy.