Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen „DSMC“) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž a další organizace. V Libereckém kraji je spolupořadatelem také Tým silniční bezpečnosti.

Cílem dopravní soutěže mladých cyklistů je:

• podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a mobilitu,
• ověřovat získané znalosti a dovednosti žáků základních škol,
• uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích v praxi,
• zdokonalovat techniku bezpečné jízdy v silničním provozu,
• poskytnout správnou první pomoc v krizových situacích,
• přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách a školských zařízeních,
• snižování příčin a následků dopravních nehod dětí a mladistvých,
• vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu na pozemních komunikacích,
• ochota dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Doplňkem dopravní výchovy jsou dopravní soutěže. Kvalitní příprava dětí na tyto soutěže a účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování partnerských vztahů v provozu na pozemních komunikacích. Předpokladem je co nejšířší záběr soutěže.

Soutěž se vyhlašuje každoročně. Má podobu postupové soutěže od základních školních kol přes oblastní, okresní, krajská, republikové až po mezinárodní kolo (ETEC). Je určena především žákům základních škol odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým.

  • 1. kategorie – věk 10. – 12. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
  • 2. kategorie – věk 12. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže

Soutěž sestává z povinných disciplín:

  • pravidla provozu na pozemních komunikacích (test) - teoretická část (ve všech kolech soutěže),
  • pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po DDH) – praktická část (od oblastního kola),
  • jízda zručnosti (ve všech kolech soutěže),
  • zásady poskytování první pomoci (od oblastního kola),
  • labyrint (od krajského kola)

Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků dané věkové kategorie a vychází z výchovně - vzdělávacích cílů příslušných ročníků škol.

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu připravilo pro rok 2023 aktualizované znění propozic „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Propozice zahrnují některé změny a úpravy. V propozicích pro rok 2024 dochází ke změně u disciplíny Poskytování první pomoci.

Pro usnadnění práce pedagogů i žáků v rámci přípravy na soutěž jsou zveřejněny např. vzorové testy pro mladší i starší soutěžní kategorii, a to včetně metodické podpory (průvodce) a klíče správných odpovědí pro disciplínu „Pravidla provozu na pozemních komunikacích – test“. Dále jsou zveřejněny také vzorové mapy (včetně vyznačených správných průjezdů) pro disciplínu „Labyrint“, která nahradila původní disciplínu „Práce s mapou“ (od krajského kola).

Novinkou od roku 2020 je, že na evropské kolo této soutěže pojedou dvě družstva, která se nejlépe umístí v celostátním finále DSMC v mladší kategorii.
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Libereckém kraji 2024


Termíny jednotlivých kol DSMC v Libereckém kraji:

Oblastní kolo je vždy pro školu jednodenní - je uvedeno více termínů z důvodu kapacity dopravních hřišť v jednotlivých dnech.

Bližší informace pro jednotlivé okresy:

Dopis školní kolo Liberec

Dopis školní kolo Jablonec nad Nisou 

Dopis školní kolo Česká Lípa

Dopis školní kolo Košťálov

Soubory ke stažení:

Bližší informace:

Mgr. Markéta Novotná 
Metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti 
Krajská koordinátorka BESIP pro Liberecký kraj
+420 777 742 077
marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
lbk.besip@mdcr.cz

Patrik Lang
Koordinátor projektů Týmu silniční bezpečnosti
Asistent Krajské koordinátorky BESIP pro Liberecký kraj
+420 608 279 728
patrik.lang@tymbezpecnosti.cz